10 SPEERPUNTEN VOOR DE CHRISTENUNIE MEDEMBLIK GR 2018

FOTO cu PROGRAMMA 2018maandag 08 januari 2018 16:57

Ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 is klaar! Deze kun je volledig bekijken onder het kopje ONS GELUID.
Uit dit programma hebben we onderstaande 10 speerpunten gekozen die we speciaal in het voetlicht willen zetten tijdens de komende periode van debatten en aandacht vanuit de media. We hopen je in de komende tijd te mogen ontmoeten om met ons hierover in gesprek te gaan!

10 SPEERPUNTEN VOOR DE CU MEDEMBLIK  GR 2018

1. Ouderen

De ChristenUnie wil een samenleving waarin mensen waardig ouder kunnen worden. Wij geloven in de kracht van goede zorg en aandacht voor ouderen, vooral als het levenseinde zich aandiend.  We denken aan support voor ‘woonboerderijen’, woningbouw waarin samenlevingsvormen mede bijdragen aan een sociale structuur.  Ook Kangoeroe woningen verdienen onze steun.   Eenzaamheid is een onderwerp dat onder de aandacht moet blijven.

2. Onderwijs

Ieder kind is anders, gemiddelde kinderen bestaan niet. Iedereen heeft het recht om zijn of haar talenten te ontwikkelen: De ChristenUnie wil investeren in de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.    De opheffingsnorm voor het lager onderwijs moet heel kritisch worden bekeken.  In alle kernen dient lager onderwijs beschikbaar te zijn of te blijven. 

Blijvende aandacht is nodig voor kinderen die thuiszitten zonder leerplicht. 

3. Veiligheid

De ChristenUnie staat voor een democratische rechtstaat waarin vrijheid samengaat met verantwoordelijkheid. Een politiek die dienstbaar aan de samenleving is, vrijheden verdedigd en opkomt voor wat kwetsbaar is. Dat  betekent meer wijkagenten en meer jongerenwerkers om contact met de maatschappij te hebben en te houden.  De verkeersveiligheid in de verkaveling kan verder verbeterd.  Waar mogelijk door het afscheiden van fietspaden van het wegverkeer.    

4. Ondernemers klimaat

Het bedrijfsleven is van groot belang voor de lokale gemeenschap en omgekeerd. Samenwerking is de sleutel tot succes. Flexibiliteit en nadenken over regels is een must.

Een uitzondering bepaalt vaak de regel in onze maatschappij, dat kan andersom. Regels daar waar regels nodig zijn. Het ‘Ondernemersloket’ dient te worden geëvalueerd en zonodig aangepast.  

5. Digitalisering en Cyber Crime

De overheid vraagt steeds meer digitaal de gegevens van burgers en wil de dienstverlening opschroeven naar 80% digitaal.  Dat klinkt mooi maar betekent investeren in een digitale samenleving, en waarborgen dat de overheid ook voor ouderen toegankelijk blijft. 

Een glasvezelnetwerk is dan een eerste stap.  Ook in het buitengebied.   Samen met de bibliotheek wordt een cursus aangeboden om ouderen zo nodig meer digitaal-vaardig te maken.

De keerzijde van digitalisering is de noodzaak van gegevens bescherming ter voorkoming van Cyber Crime. In Medemblik is dat nog onvoldoende gewaarborgd.  

6. Landbouw

Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel. De ChristenUnie is trots op onze regionale agrarische sector en stimuleert duurzame ontwikkelingen.   Met onze regionale Seed Valley levert Nederland een belangrijke bijdrage aan het wereldwijde vraagstuk van    voedselzekerheid, en lokaal aan een gezonde werkgelegenheid.

7. Energie transitie.

Waar er mogelijkheden zijn kan de gemeente duurzame initiatieven ondersteunen.  Bijvoorbeeld bij nieuwbouw projecten waar gasloos kan worden gebouwd.  Waar burgers extra kosten maken voor bijvoorbeeld gasafsluiting, kan worden nagedacht over een stimuleringsfonds.  Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan worden met zonnepanelen.  Bij voorkeur wordt goede landbouwgrond niet voor energie opwekking ingezet.  De gemeente zet zich in om energiecoöperaties te starten, zodat bewoners samen met private partijen met elkaar kunnen investeren in zonne-energie.

8. Sociale faciliteiten met maatschappelijke functie.   

De aandacht voor deze projecten is te laag.  Kinderboerderijen verdienen een upgrade van het onderhoudsplan.   Daar waar maatschappelijke functies inhoud krijgen is een aparte subsidie nodig. Bijvoorbeeld op ‘de Put’ in Andijk, waar scholen, jeugdzorg en justitie gebruik van maken.  Vrijwillige inzet heeft meer waardering nodig.

9. Jeugdbeleid meer aandacht.

In alle kernen moet de jeugd mogelijkheden vinden voor contact, zo mogelijk sport.   Blijvende aandacht is nodig voor preventie beleid inzake roken, drank en drugs. 

Huisvesting voor probleemjongeren in de regio, bijvoorbeeld ‘tienermoeders’ verdiend blijvende aandacht.  Zo moet de geboortezorg niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook op de mentale voorbereiding.

10. De ChristenUnie wil een ambitieuze fiets agenda.

In de gemeente wordt een lokale fietsagenda ontwikkeld vanwege het toenemende belang van het (elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s zijn: veiligheid, parkeren en elektrisch fietsen.

 

 

 

 

 

 

« Terug